Home

Befolkning, migrasjon og ulikhet

Befolkning, migrasjon og urbanisering - F

Undervisning - F

Ulikhet i lønn. Ulikhet i kapitalinntekt. Ulikhet i inntekt. Både politikere, journalister og andre kan gå seg vill i begrepene når de snakker om økonomisk ulikhet. Lønn er det som står på lønnsslippen din etter at du har jobbet i en måned eller i et år. Kapitalinntekter kommer gjennom slikt som verdiøkning på aksjer og renteinntekter Målene sier noe om hvor stor avstand det er mellom «fattig» og «rik», og hvordan inntektene er fordelt i befolkningen. Slik måler SSB ulikhet - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet Det å legge til rette for trygg migrasjon og mobilitet for mennesker er også avgjørende for å lukke det voksende skillet. Mindre ulikhet er et av de 17 globale bærekraftsmålene som utgjør 2030-agendaen for bærekraftig utvikling. En integrert tilnærming er essensielt for framgang på tvers av målene. Lær mer om delmålene for mål 10 her

Situasjonen i dag - Ulikhet i og mellom land er en grunn til bekymring, selv om det har vært utvikling.Økonomisk vekst har bidratt til at flere land har blitt rikere, men har ikke automatisk ført til mindre fattigdom. Inntektsforskjellen i verden øker til tross for at 40 prosent av verdens fattigste tjener bedre i dag enn tidligere Demografi, konflikter og økonomisk ulikhet medfører sannsynligvis at internasjonal migrasjon vil øke i omfang og kompleksitet. De underliggende faktorer som leder til ukontrollert migrasjon må reduseres og utgangspunktet må være fellesinteressene: Forbedring av økonomiske og politiske rammevilkår i opprinnelsesland, beskyttelse av rettigheter og en regulert og forsvarlig mobilitet Mål 10. Redusere ulikhet i og mellom land. 10.1 Innen 2030, og raskere enn for det nasjonale gjennomsnittet, oppnå en gradvis og varig inntektsøkning for de fattigste 40 prosent av befolkningen 10.2 Innen 2030 sørge for å myndiggjøre alle og fremme deres sosiale, økonomiske og politiske inkludering, uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse. Migrasjon og utvikling henger sammen. Derfor er migrasjon tatt inn i bærekraftmålene. Ifølge delmål 10.7 er målsettingen å «Legge til rette for migrasjon og mobilitet i ordnede, trygge, regelmessige og ansvarlige former, blant annet ved å gjennomføre en planmessig og godt forvaltet migrasjonspolitikk»

Kjønn, migrasjon og ulikhet Senter for kvinne- og

 1. Området har en strategisk arbeidsgruppe som har hovedfokus på temaene Migrasjon, helse og ulikhet, og som arbeider for å fremme disse tema innen forskning og undervisning. Denne arbeidsgruppen har ikke en egen gruppe for migrasjon og innvandrerhelse, men det er ønskelig at en slik gruppe etableres og fremmer samarbeid mellom relevante institusjoner i regionen
 2. alitet; Svalbard; Liste 3 av 3. Teknologi og innovasjon.
 3. Demografi, konflikter og økonomisk ulikhet medfører sannsynligvis at internasjonal migrasjon vil øke i omfang og kompleksitet. De underliggende faktorer som leder til ukontrollert migrasjon må reduseres, og debatten må ta utgangspunkt i fellesinteressene: Forbedring av økonomiske og politisk

Både Kina og India har langt igjen før de når igjen de rike landene på utdanningsområdet. I India er det ekstrem ulikhet på dette området: De rikeste tar ti år lengre utdanning enn de fattigste. I India er ulikhet som følge av det middelalderske kastesystemet fortsatt en brems for utvikling Sentrale problemstillinger er forholdet mellom majoritets- og minoritetsbefolkningen, mellom 'oss', 'de fremmede' og 'de andre', mellom integrasjon og desintegrasjon, utvikling av etniske og raserelaterte sosiale konstruksjoner og former for sosial, økonomisk og kulturell ulikhet.Vi undersøker også hvordan migrasjon og etniske relasjoner knyttes til sosial og politisk. Migrasjon gir mangfold og konkurransekraft Av Cecilie B. Heuch, konserndirektør og HR-sjef, Telenor Group. Innen 2020 vil 80 prosent av verdens voksne befolkning ha en smarttelefon i lomma. Det betyr at all verdens informasjon og all verdens muligheter er tilgjengelig for alle Mål 10: Mindre ulikhet Redusere ulikhet i og mellom land. Konkret skal dette måles ved at inntektene for de fattigste 40 prosentene av hvert lands befolkning skal øke raskere enn gjennomsnittet. 10.7 Legge til rette for migrasjon og mobilitet i ordnede, trygge,.

I og med at brorparten av befolkningen allerede bor i byer er det grunn til å forvente at den nye trenden vil bli migrasjon mellom byer. Desentralisering kombinert med insentiver for å tiltrekke seg investeringer fra internasjonalt næringsliv er kanskje de viktigste faktorene som bidrar til bevegelsen mellom byer og at det sjelden bare er klima- og miljøendring som avgjør om folk flytter eller ikke (Tacoli, 2009). 1 En oppsummering av ulike casestudier av sammenhengen mellom tidligere klimaendringer og migrasjon finnes blant annet i Beine og Parsons (2013) og i IPCC (2014b), tabell 12-3 10.1) Innen 2030, og raskere enn for det nasjonale gjennomsnittet, oppnå en gradvis og varig inntektsøkning for de fattigste 40 prosent av befolkningen. 10.2) Innen 2030 sørge for å myndiggjøre alle og fremme deres sosiale, økonomiske og politiske inkludering, uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion eller økonomisk eller annen status

Sosial ulikhet i helse skyldes en forankret strukturell skjevfordeling av økonomiske og sosiale ressurser, utdanning og arbeid i befolkningen. Sosial ulikhet i alkoholbruk og alkoholrelatert sykelighet og dødelighet fra 2016 redegjør for hva internasjonal forskningslitteratur viser om sosial ulikhet i alkoholbruk og konsekvenser av bruk ForUM ble opprettet i 1993 for å overvåke oppfølgingen av FNs toppmøte om miljø og utvikling, den såkalte Rio-konferansen (UNCED) i 1992. ForUMs røtter går tilbake til 1988, da Felleskampanjen for jordas miljø og utvikling ble opprettet. Felleskampanjen skulle skape bredt folkelig engasjement for en bærekraftig utvikling og var et samlingspunkt for over 100 norske organisasjoner i. Helse og ulikhet Avdeling for helse og ulikskap analyserer og formidlar kunnskap om helsa til folket og faktorar som verkar inn på denne, med fokus på sosiale Data om helsa til befolkninga og påverknadsfaktorar blir presenterte på fleire måtar, tilpassa ulike brukarar «Francesco» hadde premiere på filmfestivalen i Roma onsdag. Midtveis tar filmen for seg hvilke saker den katolske kirkens overhode bryr seg mest om: Miljø, fattigdom, migrasjon, økonomisk og etnisk ulikhet, og folk som rammes mest av diskriminering. - Homoseksuelle personer har rett til å. Migrasjon er flytting fra ett område til et annet. I demografien brukes migrasjon ofte for å betegne menneskers flytting over landegrenser, altså innvandring og utvandring. Migrasjon kan være både frivillig og tvungen, lovlig og ulovlig.

Spørsmål og svar om ulikhet - regjeringen

Norges befolkning passerte tre millioner i 1942, fire millioner i 1975 og fem millioner i 2012. Ved inngangen til 2020 hadde Norge i alt 5 367 580 innbyggere inkludert Svalbard og Jan Mayen. På samme tidspunkt hadde 11,3 prosent av landets befolkning utenlandsk statsborgerskap, mens innvandrerbefolkningen (innvandrere og norskfødte med to innvandrerforeldre) utgjorde 18,2 prosent En femtedel av Europas befolkning migrerte mellom 1800 og 1925. Ytremisjon var en understrøm i disse store migrasjonsbevegelsene. Begge ble formet av teknologiske og demografiske endringer, og begge hvilte på stor global økonomisk ulikhet og militær overlegenhet. Begge avtok på samme tid (etter første verdenskrig) Temasider om befolkning på FN-sambandet sitt nettsted. Foruten informasjon om verdens befolkning finner du også sider om Demografisk overgang, migrasjon, urbanisering, og seksuelle og reproduktive rettigheter Migrasjon og integrering. Institutt for samfunnsforskning (ISF) har forsket på migrasjon siden slutten av 1960-tallet. Vi forsker blant annet på migrasjonsstyring og sosial ulikhet, politikk, arbeidsmarked og utdanningsulikhet i et migrasjons og integreringsperspektiv — Norge har en lavt målt ulikhet, men vi er i ferd med å få nye grupper som faller utenfor middelklassens velstandsutvikling - både de som er utenfor arbeidslivet, og de som er i utkanten av det. En del av dette nye arbeidslivet henger sammen med migrasjon i Europa, som reduserer ulikheten på kontinentet, men øker den i Norge

Caritas Norge jobber for en god og verdig integrering. Vi mener tilretteleggelse for deltakelse i norsk arbeids- og samfunnsliv er nøkkelen til en vellykket integrering, der jobb og norskkunnskaper står i fokus. Antallet migranter har økt kraftig de siste 15 årene, I 2010 bodde 220 millioner mennesker i et annet land enn sitt fødeland. I 201 I Tidsskrift for velferdsforskning 02/2017 vurderer professor Einar Øverbye noen av Solberg-regjeringens politiske tiltak og slår fast at de antakelig vil øke inntektsforskjellene på lang sikt - i en slik grad at Øverbye mener det er passende å snakke om ættesamfunn og advare mot at store arvede ressurser konsentreres om få familier, hvilket kan gi disse familiene betydelig politisk. Årsstudium i migrasjon- og integrasjonsforvaltning vil bidra til økt kompetanse om integreringsutfordringer i Norge. Ved en kombinasjon av teoretiske og praktiske tilnærminger, vil studentene oppøve evne til analyse og refleksjon, og være i stand til å løse oppgaver knyttet til integrasjonsproblematikk Lav ulikhet og stor velferdsstat henger dermed tett sammen. Forhold på boligmarkedet, økt innslag av bonusordninger, befolkningen 2,6 ganger mer enn det indi videt med inntekt høyere enn 10 prosent av befolkningen. I 2016 hadde forskjellen steget til 3 ganger så mye, e

Økende ulikhet - NH

SOS3521 - Ulikhet, velferd og integrering Om migrasjon, kriminalitet, klima, helse og arbeidsliv. Viktige teoretiske innfalllsvinkler er interseksjonalitet, makt og romslighet. Kurset kombinerer teoretiske analyser med studentenes egne empiriske undersøkelser,. Selv om det meste av afrikansk migrasjon er frivillig, trygg, ordnet og regulær, har politikere en tendens til å nøre opp under populære fortellinger om en irregulær «sverm» av afrikanske statsborgere som invaderer Vesten. Men afrikansk migrasjon skjer først og fremst innad på kontinentet, hvor den er et utrykk for bredere politiske, økonomiske og sosiale utviklingsprosesser

Et fellestrekk for migrasjon på verdensbasis er at folk krysser grenser med stor ulikhet i helsetjenestetilbud og sykdomsbyrde. Dette kan også gjelde innenfor enkeltland, der det er stor migrasjon fra landsbygda til byene, eller et stort antall internt fordrevne Av politisk økonom og rådgiver i Civita, Marius Doksheim. Boken The Spirit Level er fortsatt, to år etter at den ble lansert, blant de ti bøkene lesende på venstresiden kjøper oftest. Snart kommer den også på norsk. Boken, som er skrevet av de britiske forskerne Richard Wilkinson og Kate Pickett, viser ved hjelp av statistiske analyser at samfunn med høyere grad av økonomisk likhet.

Økonomisk ulikhet: Tre årsaker til at ulikheten vokse

Ulikhet har en mengde negative konsekvenser, blant annet at store deler av befolkningen utelukkes fra alminnelige goder og tjenester som kan sikre deres fundamentale rettigheter, utvikling og velferd Eia, som har tjent godt i mange år, og selv befinner seg veldig langt unna det nederste trinnet på inntektsstigen, mener debatten om ulikhet har en tendens til å bli moraliserende. - Da kommer vi ikke til bunns i hva som er feil med ulikhet, og hvilket nivå av ulikhet som er farlig, sier han 13 Sosial ulikhet - lagdeling og klasser. Begrepsbank Hvor stor andel av befolkningen i Storbritannia regner seg som arbeiderklasse? trygdeklasse, og trygdeklassen er blitt underholdning? Hva menes med uttrykket white trash? Hvem har tapt mest på migrasjon og globalisering, ifølge Toje? Er du enig med han? Begrunn

Slik måler SSB ulikhet - SS

Det finnes mange metoder og mål for å vurdere ulikhet i et land eller mellom land. Her presenterer vi noen av dem. • Det mest brukte målet på økonomisk ulikhet i et land er Gini-koeffisienten. Den måler ulikhet på en skala fra 0 til 1. Dersom alle personene i et land har lik inntekt er Gini-koeffisienten lik 0 Samtidig øker forskjellene mellom innbyggerne både i rike og fattige land. Det gjelder både ulikhet i inntekt og formue, og i tilgang til skole, helsehjelp og muligheter. Delmål til mål 10. 10.1 Innen 2030, og raskere enn for det nasjonale gjennomsnittet, oppnå en gradvis og varig inntektsøkning for de fattigste 40 prosent av befolkningen Samtidig øker forskjellene mellom innbyggerne både i rike og fattige land. Det gjelder både ulikhet i inntekt og formue, og i tilgang til skole, helsehjelp og muligheter. Delmål. 10.1 Innen 2030, og raskere enn for det nasjonale gjennomsnittet, oppnå en gradvis og varig inntektsøkning for de fattigste 40 prosent av befolkninge

Mål 10: Mindre ulikhet FNs Utviklingsprogram UNDPs

 1. nelse om global ulikhet. For det totale antallet migranter utenfor sitt fødeland har utgjort en relativ stabil andel av jordas befolkning de siste femti årene. Carling mener migrasjon først og fremst er et symptom på de store ulikhetene i verde
 2. Det er mange som varsler et Ragnarok for Nordens konfrontasjon med digitalisering, migrasjon, nyliberale tankesett og ulikhet. Når vi likevel er forsiktige optimister,.
 3. Start studying Respekt og toleranse for ulikhet. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Mindre ulikhet - F

befolkningen og andel av samlet inntekt når befolkningen er ordnet etter størrelsen på inntekten med de fattigste først Jo større ateinnhold, jo mere ulikhet I Rett linje - ingen ulikhet, mer krumming, mer ulikhet I 0-1, 0=helt likt, 1=helt ulikt (en person har hele inntekten En kort sammenfatning av studiene av sosial ulikhet i helse og tannhelse i Norge tilsier at 1) de krefter som skaper sosial ulikhet i helse i Norge fortsatt eksisterer, 2) at ulikheten øker på noen helse- og sykdomsparametre og minker på andre og 3) at tannstatus er jevnere fordelt nå enn før, og at den eksisterende ulikhet trolig angår en mindre andel av befolkningen og mer utsatte grupper Globalt medborgerskap i skolen - fra klimaendringer til global ulikhet - Eksperter i team. Dette kan være problemstillinger knyttet til klimaendringer, fattigdom og utviklingsproblematikk, flyktninger og migrasjon, avskoging og tap av biologisk mangfold eller hvordan alle disse utfordringene er knyttet sammen i det globale systemet Dette klassen er for tiden ikke tilgjengelig for elever. Hopp over Navigasjon. Navigasjo

Migrasjon og integrering; Sosial ulikhet; Migrasjon er et begrep som både omfatter innvandring og utvandring. Med integrering av innvandrere menes prosesser som inkluderer både innvandrere og barn født av innvandrere. Illustrasjonsbilde: DIBP images. CC BY 2.0. Det er mange undertemaer til migrasjonsforskningsfeltet Migrasjonshelse er studiet av sammenhengen mellom migrasjon, etnisk tilhørighet og helse. Vanlige tema innen fagfeltet er hvordan det å migrere virker på helsen, samt i hvilken grad migrantens bakgrunn påvirker helsen Norge er et av verdens beste land å bo i og er blant de landene i verden som har lavest ulikhet. Vi ønsker å bevare et samfunn med små forskjeller som gir muligheter for alle. Derfor satser vi på mer kunnskap i skolen, flere jobber og målrettede ordninger for de som trenger velferdssamfunnet mest, slik som gratis kjernetid i barnehagen for 45 000 barn fra lavinntektsfamilier Delmål til mål 10 10.1 Innen 2030, og raskere enn for det nasjonale gjennomsnittet, oppnå en gradvis og varig inntekt søkning for de fattigste 40 prosent av befolkningen 10.2 Innen 2030 sørge for å myndiggjøre alle og fremme deres sosiale, økonomiske og politiske inkludering, uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse

Migrasjon og utvikling - regjeringen

Om de er, så dekker de ofte bare en liten del av befolkningen, og reflekterer sjeldent alle de faktiske ressursene som var tilgjengelig, slik som eget jordbruk. Historikere som jobber med ulikhet må derfor se seg om etter annet som kan fungere som indikator 2: Tallenes tale: 1-0 til Kina I 1980 var India nesten dobbelt så rikt som Kina, og det var først i 1992 at Kina gikk forbi, se figur 1.Siden den gang har Kina vokst raskere og er i dag mer enn dobbelt så rikt som India. Parallelt med den økonomiske veksten har det vært en kraftig reduksjon i antall fattige

Mål 10: Mindre ulikhet - Nora

 1. Mer migrasjon og klimaflukt vil kreve massiv mobilisering knyttet til sosialt arbeid. 6. Flyktningsituasjonen: den mest alvorlige krisen siden andre verdenskrig. Sosiale problemer krever målretta sosialt arbeid. Sosialt arbeid har vokst fram som et praktisk fag, og er en viktig human- og samfunnsvitenskapelig disiplin
 2. En kulturelt mer sammensatt befolkning utfordrer helseprofesjoners kunnskapsgrunnlag, verdier og holdninger. Behovet for økt innsikt i brukernes forventninger, kunnskap og behov er derfor økende
 3. Velferd, arbeidsliv og migrasjon omfatter store og viktig sektorer og involverer befolkningen i ulike livsfaser, direkte eller indirekte. Programmet skal bidra til kunnskap, virkemidler og innsatser som styrker sektorenes og forvaltningens kunnskap, forutsetninger og evne til å løse de store samfunns-utfordringene

Migrasjon - Nora

Faggruppe for migrasjon og innvandrerhelse Alrek

Større ulikhet i barnetall - SS

Vegprising, kollektivtiltak og sosial ulikhet Vegprising og bompenger er i Norge to ulike, gjensidig utelukkende ordninger som be-handles i hver sin lov. Mens vegprising tar sikte på å redusere køer og dermed oppnå en samfunnsøkonomisk bedre trafikkavvikling, er bompenger et virkemiddel til å finansiere ny infrastruktur Demografi og utvikling - 3/4 - Migrasjon: årsaker og konsekvenser Inkl. innvandring til og utvandring fra Norge, ulike typer flytting (intern, internasjonal..

Migrasjon som en sosio-økonomisk fenomen og en økonomisk kategori kjent siden antikken.Derfor har mange forskere forsøkt å gi et presist svar på spørsmålet om hva en migrasjon.Det antas at den stimulans til massebevegelse av befolkningen var hovedsakelig de store geografiske oppdagelser, og senere - kapitalismens utvikling og bevegelse av kapital.Denne perioden fant sted i 18-19. Mangfold og ulikhet Mangfold kan enklest sett ses på som en form for variasjon. For å bestemme hva slags form for variasjon vi snakker om, er det vanlig å sette mangfold opp mot begrepet ulikhet, som beskriver en annen form for variasjon (det engelske tilsvarende ordparet vil være diversity & inequality ) Intern migrasjon er et sosialt fenomen hvor folk fra deres opprinnelsessted flytter til en annen by, by eller lokalitet i samme land. Overføringen kan være permanent, når personen beveger seg ubestemt eller midlertidig når han har et forutbestemt opphold. Denne forskyvningen av mennesker eller grupper skyldes hovedsakelig søket etter en økonomisk forbedring; Det er imidlertid mange. Migrasjon og Helse . 3. Innvandrer i Norge . 4. Forskning og utdannings behov . Refleksjoner . A child born in a Glasgow, Scotland suburb can expect a life 28 years shorter than another living only 13 kilometres away. A girl in Lesotho is likely to live 42 years less tha På oppdrag fra Helsedirektoratet har Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA) publisert en omfattende rapport som gir en oversikt over sosial ulikhet i helse i Norge. Professor Espen Dahl, ved HIOA, har ledet et uavhengig forskerpanel som på faglig grunnlag har gjennomgått norsk politikk for å vurdere effekter på sosiale ulikheter i helse, og kommet med forslag til tiltak som kan redusere.

Fattigdom, vekst og ulikhet i Kina og India - HHD Artikkel

Temaet for denne rapporten er foreldreskap og sosial kontroll, med særlig søkelys på innvandrede familier fra Pakistan, Somalia og Sri Lanka. Vi tar for oss holdninger til seksualitet og unges frihet, samt bakgrunn for og utbredelse av ulike typer foreldrerestriksjoner i ungdoms sosiale liv. Deretter ser vi nærmere på foreldrenes egne perspektiver på det å oppdra barn og unge i Norge. Gini-koeffisienten er en av de vanligste målene på ulikhet i en befolkning, og er alltid et tall mellom 0 og 1. Utregningene er kompliserte, men kort forklart vil en verdi på 0 bety en helt jevn fordeling av for eksempel inntekt, mens 1 vil si at én person får alt. Gini-koeffisienten skrives ofte i prosent - en verdi på 0,25 kan skrives som 25 % Dette heftet handler om global ulikhet og noen av årsakene bak skjev fordeling av rikdom i verden. heftet tar for seg hvordan skatt, gjeld, handel og finansmarkedet spiller en rolle for bekjempelsen av fattigdom. Undervisningsopplegg: Lærerveiledning til heftet fra global ulikhet til global rettferdighet; Elevoppgaver om global ulikhet Start studying 7 Befolkning og befolkningsutvikling. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Utvikling, makt og ulikhet (UMU) Gruppen forsker på temaer som maktforhold, mangfold og ulikhet i det globale Sør, og maktforhold mellom det globale Sør og velstående land i Nord, inklusive Norge Migrasjon er en av vår tids største utfordringer. - Når FN skriver at et land ikke kan håndtere utfordringene og mulighetene knyttet til migrasjon alene, så er det ingen festtale, men en hard realitet.. Befolkning, migrasjon og ulikhet. Sist oppdatert: 13.05.2019. For lærere For elever ** Netto migrasjon er inkludert i fødsler med denne regning: Fødsel = Befolkning[1] + Dødelighet[1]. *** Vi har ikke befolkningsdata før 1950. Tallene er omtrentlige.Vi regne ut anslagsvis verdien med dette formel: 1900 befolkning = 70% av 1950 befolkningen. [1] FN, Institutt for økonomiske og sosiale spørsmål, Population Division (2 015) 8 Sosial ulikhet i helse - den skandinaviske erfaringen Sosial ulikhet i sykdomsbyrde er et problem som formuleres i helsefaglige termer, men det har årsaker og konsekvenser som berører mange andre sektorer. Dermed ligger eierskapet - både til løsningene og til motivene for å iverksette dem - innenfor flere forskjellige politikkområder Migrasjon Migrasjon / Niger. Byen som nylig var et viktig transittsted for migranter, herjes nå av arbeidsledighet og spenninger med flyktninger som nå sendes andre veien. Av Rémi Carayol. ganske paranoid for å tenke seg at en nasjons egenart trues av grupper som utgjør mindre enn en prosent av landets befolkning

Kutt i styringsrenten og dermed svakere krone demper utslagene. Hvis økt ulikhet i Norge følger samme utvikling ute, hjelper ikke kronesvekkelsen. I så fall vil et konsumbortfall på 2 prosent gi et fall i fastlands-BNP på 0,7 prosent, betydelig lavere investeringer og lavere lønnsvekst, boligpriser og sysselsetting Oxfam slo tidligere denne uka fast at i 2016 vil én prosent av verdens befolkning eie over 60 mellom land til massiv migrasjon. vet virker mot ulikhet, og samtidig prøver ut. Vekst og ulikhet - del 2. 1. Utvikling i inntektsfordeling. Beskriv utviklingen i inntektsfordeling i verden ved å tolke figurene over. Rikere eller fattigere? Vil du si at verdens befolkning var rikere eller fattigere i 2011 enn i 1988?.

Ulikhet er igjen høyt oppe på agendaen både til forskere, kommentatorer og politikere. Mange utrykker bekymring for økende ulikhet og særlig hvilke konsekvenser det har for barn å vokse opp i samfunn med økende sosiale ulikheter Globaliseringen har endret arbeidsmarkedet dramatisk. I tilegg har økt økonomisk ulikhet, samt natur og menneskeskapte kriser, ført til mer migrasjon. Det er dette bildet som illustrerer mobilitetsalderen. Disse endringene kan benyttes i arbeidet med å redusere fattigdom og ulikhet. Viktig i så måte er tilbakeføring av penger

Det oppsiktsvekkende er at ikke bare fattige, men også rike mennesker sliter mer i land med stor ulikhet. Barn til alenemødre i Sverige har større sjanse for å overleve enn barn av rike briter. Forfatterne hevder at stor ulikhet gir lav tillit i hele befolkningen og at det kan forklare funnene deres Konsekvenser av Rural & Urban Migration Migrasjon av befolkningen mellom rurale og urbane leveområder er uunngåelig i hvert voksende, utvikle økonomien og samfunnet. Folk flytter fra landsbygda til urbane områder eller vice versa for en rekke årsaker: jakten på et bedre liv, bedre utdanni Internasjonal migrasjon og konflikter. Hovedpunkter Etter å ha lest dette kapitlet, skal leseren kunne • redegjøre for noen av årsakene til at mennesker Hvilke fordeler og problemer har det medført at en tredjedel av Norges befolkning utvandret for hundre år siden? 11. Hvilke fordeler og problemer medfører det at noen mennesker.

Nær 94 prosent av alle afrikanere på flukt befinner seg på det afrikanske kontinent. Migrasjon har vært en utfordring for Europa de siste to årene, men det er viktig å huske at problemene er enda større andre steder, mener Prio-forsker Jørgen Carling Dette er en oppgave i Sosiologi og sosialantropologi omdreiende fordeling av goder og sosial ulikhet. I oppgavens kortsvar gjøres det rede for hvordan fordeling av goder foregår. I langsvaret drøftes det om fordeling kan føre til sosial ulikhet og hvilken betydning det kan ha Produktivkrefter og migrasjon. Av. og landet er nå det utviklede landet med størst sosial ulikhet. Mange av migrantarbeiderne til Storbritannia opplever en ekstrem utbytting, At prisene på flybilletter i Kongo har gått like sterkt ned som her er totalt irrelevant når 95% av Kongos befolkning lever i ekstrem fattigdom Ulikheten i Norge er lav, men øker raskt. De siste 20 årene har vi sett en økning på nesten 20 prosent, dobbelt så mye som snittet i OECD-landene. Å innføre nye tiltak som motvirker og senker ulikhet er vanskelig, og fordrer tiltak som for enhver nasjonalstat er politisk vanskelige å gjennomføre. Globalt haster det med å snu utviklingen

Migrasjon, integrasjon og mobilitet Sosiologisk

Det er vanlig å si at vi lever i en globalisert verden. Lite kjent er det at globaliseringen går i ulike faser. Nå befinner vi oss i fase to: mobilitetsalderen. I den første fasen, da varer og kapital ble liberalisert, var det først og fremst den industrialiserte verden i tillegg til viktige samarbeidspartnere som Kina, [ Akkumulert og strukturell ulikhet. Disse årsakene bidrar til akkumulert ulikhet i pensjonssystemet, men forskningen fokuserer på den strukturelle årsaken på det nederste nivået - den nye kjønnsavtalen som fører til at kvinner jobber mye mer deltid enn menn. Dette er ikke bare akkumulert ulikhet, men også strukturell ulikhet Utdanning gir større ulikhet enn innvandrerbakgrunn. Av. Sysselsetting mellom innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre og de i befolkningen i samme alder som ikke har innvandrerbakgrunn varierer, Lærer og SV-politiker Assad Nasir hevder SSB-analysen viser at det handler om klasse og ikke etnisitet Menneskelig innvirkning på naturmiljøet - direkte og indirekte - fører til reduksjon av naturressurser, endringer av økosystemer og reduksjon av biologisk mangfold.Påvirkningen består i blant annet arealbruksendringer, matproduksjon, utvinning av metaller og mineraler, global oppvarming, forurensning og introduksjon av fremmede arter På Mac kan du bruke CMD + + og CMD + -. Lukk Alle kurs > Humanistiske fag > Interkulturell forståelse > TK 216 Global urettferdighet, migrasjon og flerkulturelle samfunn (10stp Ulikhet: En melding til Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon Eksterne kommentarer: like mye som 90 prosent av befolkningen

 • Bkk strømpris.
 • Kognitiv no tankens kraft.
 • Suicide squad stream german.
 • Banoffee cake.
 • Molde 7 topper 2016.
 • Landratsamt miesbach ansprechpartner.
 • Størrelsesguide dame bukser.
 • Vkt 24 timers billett.
 • Star wars a new hope original release date.
 • Gelnägel natur kurz.
 • Trång förhud salva apoteket.
 • Chinagras kreuzworträtsel.
 • Charlottenburg castle.
 • Urolig søvn baby.
 • Bmx sykkel 18.
 • Sandra borch frp.
 • George weasley.
 • Jensen ambassadør kontinental pris.
 • Play memories.
 • What does the dingo eat.
 • Calcium nebenwirkungen.
 • Top 10 norske grøssere.
 • Restaurants aumühle.
 • Kvantefysikk og bevissthet.
 • Biskoper i norge.
 • Press i ørene.
 • Raigras til sau.
 • Utleie av leilighet i egen bolig.
 • Top of the lake china girl norge.
 • Ringorm katt bilder.
 • Nissan 370z steuer.
 • Nabobil app.
 • Transittvisum india.
 • Varm følelse i magen.
 • Septum ring gold.
 • Bodenrichtwert 250.
 • Kylling koldtbord.
 • Schwäbischer kabarettist.
 • Birma religia.
 • Panama jack herren bota.
 • Kort navlestreng.