Home

Tiltaksplan forurensningsforskriften

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Krav til tiltaksplan. For terrenginngrep i forurenset grunn skal det utarbeides tiltaksplan. Tiltaksplanen skal inneholde følgende punkter: 1) redegjørelse for de undersøkelser av forurensning i grunnen som er foretatt, jf. § 2-4, 2 Veileder til forurensningsforskriften kapittel 2 | M-820 3 1. Om denne veilederen Forskrift om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider ble vedtatt av Miljøverndepartementet med virkning fra 1. juli 2004 og ble revidert 1. juli 2009. Bestemmelsene i forskriften inngår som kapittel 2 i forurensningsforskriften § 2-6. Krav til tiltaksplan § 2-7. Krav til faglige kvalifikasjoner § 2-8. Godkjenning av tiltaksplan § 2-9. Gjennomføring av tiltak, rapportering m.m. § 2-10. Plikt til å stanse igangsatt terrenginngrep dersom det oppdages forurensning i grunnen § 2-11. Tilsyn og kontroll § 2-12. Gebyr § 2-13. Fastsettelse av stoffer og normverdier. Rambøll - Tiltaksplan for forurenset grunn 3 /18 1. INNLEDNING Kapittel 2 i forurensningsforskriften sier at dersom det er grunn til å tro at det er forurenset grunn i et område hvor terrenginngrep er planlagt, skal tiltakshaver sørge for at det blir utfør om godkjenning av tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn på gnr/bnr 407/408, 407/412, tråd med forurensningsforskriften § 2 -5 (jf. forurensningsforskriften § 2 -8). 3. Eventuelle avvik fra tiltaksplanen og håndtering av disse skal avklare s me

Forskrift om begrensning av forurensning

Forskrift om begrensning av forurensning. For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac) og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske Dersom eiendommen er forurenset skal det ihht. forurensningsforskriften § 2-6 utarbeides en tiltaksplan som godkjennes av kommunen før bygging eller graving kan starte. Tiltaksplanen sendes sammen med ev. søknad om terrenginngrep, jf. plan- og bygningsloven § 20-2 Kort om forskriften: Forurensningsforskriften gir detaljerte regler om forurensning. Overordnede regler finnes i forurensningsloven. Forurensning kan være tilføring av stoffer til luft, vann eller grunn, støy og rystelser, lys og stråling og påvirkning av temperaturen, se forurensningsloven § 6

Forurensningsforskriften - regjeringen

 1. Forurensningsloven skal verne det ytre miljøet mot forurensning og redusere eksisterende forurensning, samt redusere mengden avfall og fremme bedre avfallshåndtering
 2. Oppgraving av nedgravd oljetank krever i utgangspunktet ikke tiltaksplan for forurenset grunn etter forurensningsforskriften kapittel 2. Når en tank graves opp, skal dette utføres på en sånn måte at det ikke utgjør noen fare for forurensning. Du kan lese mer om dette på Trondheim kommunes nettside om nedgravde oljetanker
 3. Forurensningsforskriften trådte i kraft 1. juli 2004, og stiller klare krav til undersøkelser og tiltaksplaner som må utarbeides dersom man skal jobbe med eiendommer som er, tiltaksplan, sluttrapport, analysesvar mv. Veiledning for bruk av databasen finner du under Hjelp på startsiden for databasen
 4. Vedtak om godkjenning av tiltaksplan for forurenset grunn, med vilkår, forurensningsforskriften kapittel 2. Kategorier: Vedtak Natur og miljø Teksten på denne nettsiden ble sist oppdatert: august 2016. Informasjon om teksten: Denne tekstmalen er hentet fra Miljøkommune.no, som er utviklet for deg.
 5. forurensningsforskriften § 2-4). Dersom det er grunn til å mistenke forurensning i grunnen skal tiltakshaver gjennomføre undersøkelser. Dersom disse avdekker forurensning kommer kravet om tiltaksplan inn (jfr.. forurensningsforskriften § 2-6). Denne skal godkjennes av kommunen

Forurensningsforskriften kap. 2 Behandle og godkjenne tiltaksplan (§2-8), føre tilsyn og kontroll (§2-11) og sørge for registrering av lokalitet i Grunnforurensning (§2-9). Sivilbeskyttelsesloven § 14 Kommunen plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynligheten for at diss 2 Tiltaksplan Kravene til innholdet i tiltaksplanen er beskrevet i «Forurensningsforskriften» kapittel 2 § 2-6, punkt 1-7. Denne tiltaksplanen er utarbeidet i henhold til disse punktene. Planen beskriver tiltaket, risiko for helse og spredning unde forurensningsforskriften. † Tiltakshaver skal gjennomføre undersøkelser, utarbeide tiltaksplan og få denne godkjent av kommunen. † Avfallsplan skal oppdateres med henblikk på funn av nye masser. † Oppryddingsarbeid skal utføres uten fare for de ansattes helse og sikkerhet Hvis grunnen viser seg å være forurenset, så må det utarbeides en tiltaksplan som skal godkjennes av kommunen før gravingen settes i gang. Dette kommer frem av forurensningsforskriften kapittel 2 Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider, se info under linker

Tiltaksplan for forurenset grunn | Forsterkning av vannforsyning Vestsiden/Knarrdalstrand, fase 1 2019-02-21 | Side 7 av 16 Myndighet Tiltaksområdet for dette terrenginngrepet ligger utenfor Herøya industripark (HIP) sitt område og Porsgrunn kommune er fungerende forurensningsmyndighet iht. til forurensningsforskriften kap. 2. Tidspla 3 Krav om innhold i tiltaksplan Forurensningsforskriften gir følgende elementer som skal inn i en tiltaksplan; › Redegjøre for aktuelle gjennomførte geologiske/kjemiske undersøkelser i området. › Redegjøre for tiltakshavers plikt til å gjennomføre de tiltak som sikrer a Se forurensningsforskriften Kapittel 2 Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider og Vedlegg 1 Normverdier. Se spesielt § 2-6 i forurensningsforskriften om kravene til tiltaksplan. Snakk med oss. Servicetorget Rådhuset 72 40 30 00 postmottak@mgk.no. Vakttelefoner. Teknisk beredskapsvakt 950 77 499 (utenom arbeidstid) Legevak Høring: Tiltaksplan for spredt avløp. Forslag til tiltaksplan er behandlet politisk i alle samarbeidskommunene og legges ut til offentlig høring i perioden 25.09.20-06.11.20 før endelig vedtak i kommunestyrene i løpet av desember 2020

Forurenset grunn er jord eller berggrunn der konsentrasjonen av helse- eller miljøfarlige stoffer overstiger normverdier for forurenset grunn, jf. vedlegg 1 til forurensningsforskriften kapittel 2. Områder hvor det tidligere har vært industri kan være forurenset på grunn av tidligere utslipp. Se forurensningsforskriften Kapittel 2 Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider og Vedlegg 1 Normverdier. Se spesielt § 2-6 i forurensningsforskriften om kravene til tiltaksplan tiltakshaver utarbeide tiltaksplan som skal godkjennes av kommunen før tiltaket kan gjennomføres. 1. Vurdere Tiltakshaver (det vil si grunneier, entreprenør eller utbygger) skal vurdere om det kan være forurenset grunn i området der et terrenginngrep planlegges. Erfaringsmessig er det sannsynlig at en eiendom kan ha forurenset grun

Tiltaksplan: Blir det avdekket forurensning i tiltaksområdet, må det utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn i hht. Forurensningsforskriften kap. 2. Tiltaksplanen må godkjennes av forurensningsmyndighetene før tiltaket kan igangsettes. Ved behov skal også graveplan utarbeides. Behovet for graveplan avgjøres i samråd med Bane NOR Høring av tiltaksplan for forurenset grunn ved Løvenskioldbanen i Bærum. I henhold til forurensningsforskriften § 36-8 blir søknaden fra Norges Skytterforbund lagt ut til offentlig gjennomsyn. Søknaden kan leses i menyen til høyre. Du kan sende innspill eller merknader til søknaden Tiltakene skal beskrives i en tiltaksplan som etter forurensningsforskriften § 2 -8 vanligvis skal godk jennes av kommunen før inngrepene i den forurensede grunnen starter. Tiltaksplanen skal baseres på resultatene fra miljøteknisk grunnundersøkelse. Etter forurensningsforskriften må tiltaksplanen inneholde følgende punkter Drammen kommune viser til innsendt tiltaksplan for forurenset grunn mottatt 19.02.2020, datert 10.02.2020. Vedtak Etter delegert myndighet og i samsvar med forurensningsforskriften kapittel 2 jf. for urensningsloven § 7 Godkjent tiltaksplan Drammen kommune godkjenner tiltaksplanen for forurenset grunn datert 10.02.2020. Tiltaksplane

tiltaksplan for miljøgifter i bunnsedimenter i Indre havn. 1. Horten kommune gir sin tilslutning til innholdet i tiltaksplanen utarbeidet av Forurensningsloven, forurensningsforskriften og vannforskriften. Kostnader til opprydding i forurensede sedimenter skal i utgangspunktet dekkes av forurenser Forurensningsforskriften § 2-6 beskriver hva som skal være med i en slik tiltaksplan. Dette er også beskrevet i punkt 3 i faktaark M-811/2017. Alle konklusjoner og relevant dokumentasjon skal være faglig begrunnet og presenteres på en god måte som gjør planen lett å lese både for kommune, tiltakshaver og entreprenør

Forurensningsforskriften: Kap. 1 Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker Tilsyn og registrering Kap. 2 Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider Godkjenne tiltaksplan og tilsyn, rapportering av data til databasen Grunnforurensning Kap. 4 Anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfel I ytterste konsekvens vil kommunen gi SVRØ pålegg om å utarbeide en tiltaksplan, jf. forurensningsforskriften § 7-4, annet ledd. Kilde: Byrådssak 22/18 Kapittel 2 i forurensningsforskriften setter krav til vurdering av forurensninger i grunnen i forbindelse med terrenginngrep. Det settes også krav til utarbeidelse av tiltaksplan hvis kartleggingen viser at konsentrasjonene i massene overskri-der normer for mest følsomt arealbruk

§ 9-3. Forurensing i grunnen - Direktoratet for byggkvalite

Tiltaksplan forurenset grunn Drammen Yard AS rapport 08 509 13 0064 _rev 1. Golder Associates Rapport 08 509 13 0064-2_rev 1 Sammendrag Drammen Yard AS skal, etter varsel om pålegg fra Fylkesmannen i Buskerud, skifte ut forurensede masser på eiendommen de disponerer i Havnegata i Drammen kommune. Tidligere. forurensningsforskriften. • Tiltakshaver skal gjennomføre undersøkelser, utarbeide tiltaksplan og få denne godkjent av kommunen. • Avfallsplan skal oppdateres mhp. funn av nye masser. • Oppryddingsarbeid skal utføres uten fare for de ansat-tes helse og sikkerhet. • All forurenset masse som graves opp skal lagres ute Ved påvist forurensing i grunnen skal det i henhold til forurensningsforskriften utarbeides tiltaksplan for terrenginngrepet. Dette var kun en liten innføring i prosjektering av geoteknikk. Har du spørsmål, eller trenger du hjelp til prosjektering av geoteknikk - ta kontakt Rambøll - Tiltaksplan 6 /13 Figur 5: Utsnitt fra Bodø kommune (2019b) sitt aktsomhetskart for forurenset grunn. 1.3 Myndighetskrav Forurensningsforskriften kapittel 2 fastsetter normverdier for miljøgifter i jord. Normverdiene er grenseverdier for hvilken konsentrasjon et stoff kan ha uten at det foreligger risiko for hverken helse eller miljø

Forurensede masser på anleggsplass - hvem har ansvaret? Publisert 7. januar 2016 av Runar Daler Tagger: forurensning, forurensningsforskriften, miljø, Miljødirektoratet, Plan- og bygningsetaten Forurensede masser i bakken er ingen ukjent problemstilling - spesielt i de større byene Se forurensningsforskriften Kapittel 2 Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider og Vedlegg 1 Normverdier. Se spesielt § 2-6 i forurensningsforskriften om kravene til tiltaksplan. Forvaltningsloven Forurensningsforskriften. Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten Kravene til bygge- og gravearbeider i forurenset grunn finner vi i forurensningsforskriften kapittel 2. Grunneier, entreprenør eller utbygger Tiltakshaver plikter å gjennomføre nødvendige undersøkelser og om nødvendig sørge for at det utarbeides en tiltaksplan knyttet til denne. 5 forurensningsforskriften kapittel 2, skal registreres i databasen. Alle steder der det er mistanke om det samme, skal også registreres. Andre lokaliteter kan registreres dersom forurensningsmyndigheten anser dette for hensiktsmessig. 4.1 Rapporteringsplikt Grunnforurensning (GF) er koblet opp mot Matrikkelsystemet, Norges offisielle register ove

Graving i forurenset grunn reguleres av en egen forskrift Forurensningsforskriften kapittel 2, Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider, har som formål å sikre at områder med forurenset grunn ikke skal medføre uakseptabel helse- og miljørisiko i omgivelsene.. Tiltaksplan Før det igangsettes arbeider i et område med forurenset grunn, eller mistanke om forurenset grunn.

Forurenset grunn - spørsmål og svar - Miljødirektorate

 1. • Oppfyller kravene i forurensningsforskriften kapittel 2 • Redegjør for kravene avfallsforskriften kapittel 9 og 11 • Følger anbefalingene i TA-2553/2009 - Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn • Er tilpasset lokale forhold • Avgrenser tiltaksområdet og tilstandsklassene i en gravepla
 2. tiltaksplan gitt i § 2-6 i forurensningsforskriften kapittel 2 [1]. Tiltaksplanen må i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 2 sendes til Kongsberg kommune for godkjennelse innen oppstart av gravearbeider
 3. Tiltaksplan. Er det forurensninger i grunnen skal det utarbeides en tiltaksplan. Krav til innhold i denne er definert i forurensningsforskriften. Tiltaksplanen skal sikre. ønsket miljøkvalitet; at anleggsarbeidet ikke fører til forurensning og; at disponering av forurensede masser er forsvarlig; Tiltaksplanen skal sendes kommunen for.
 4. av tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn på gnr/bnr 315/244. Terrenginngrepet er beskrevet av Rambøll i rapport nr. 1350023644. Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 2 sier at tiltakshave

undersøkelsen benyttes som grunnlag for en tiltaksplan. Tiltaksplanen angir krav til massedisponering, håndtering av vann i byggegrop, samt akseptkriterier for ev. gjenliggende forurensede masser på eiendommen. Tiltaksplanen skal oppfylle krav til tiltaksplan gitt i Forurensningsforskriften kapittel 2 § 2-6 Se forurensningsforskriften Kapittel 2 Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider og Vedlegg 1 Normverdier. Se spesielt § 2-6 i forurensningsforskriften om kravene til tiltaksplan. Lenker . Eiendommer med forurenset grunn. Sjekk din eiendom. Høring: Tiltaksplan for spredt avløp. men som en følge av nasjonale føringer gjennom vannforskriften og forurensningsforskriften som gjelder alle avløpsanlegg. Tiltaksplanen vil i tillegg ha økonomiske konsekvenser for alle kommunene, både når det gjelder personalressurs og investeringskostnader Forurensningsforskriften kapittel 2. Kommunen kan gi bestemmelser med krav eller forbud for å ivareta sikkerhet og for å avverge fare. Hvis mistanken bekreftes, skal det utarbeides en tiltaksplan for området. Forskriften og veileder til kapittel 2 beskriver krav til innhold i en slik tiltaksplan Generelle krav til innhold i en tiltaksplan for opprydding i forurenset grunn. Klima- og forurensningsdirektoratet ønsker å presisere de generelle kravene til innhold i en tiltaksplan for opprydding av forurensning på land og i sjøbunn i områder som det er påvist forurensing

Forurenset grunn - grunnforurensning - Miljødirektorate

Forurensningsforskriften kap. 1 Krav - Register - Tilstandskontroll Oljefyr Parafinkamin Figur: Oljefri.no - Sikre/fjerne tanker ute av bruk Kan pålegge tiltak, tiltaksplan og miljøundersøkelser Akutt Saksgang og myndighet ved lekkasjer fra nedgravde oljetanker hvor det er risiko for akutt forurensning. (110 Tiltaksplan for utfylling og mudring i sjø Kiberg indre- og ytre havn Oppdragsnr.: 5196816 Dokumentnr.: 5196816-RIM-02 Versjon: D01 \norconsultad.com dfs nor oppdrag trondheim 519 68 5196816 5 arbeidsdokumenter 60 miljø ks 2020 -01 30_utført 2020-01-31 | Side 2 av 38 av gutun\02 utført ks\vedlegg 6.2 rim-02_tiltaksplan_utfylling-og-mudring-i-sjø.doc Dersom det er kjent at det har vært lekkasje eller overfylling på oljetanken, skal det utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn etter forurensningsforskriften kapittel 2. Denne skal godkjennes av Miljøenheten før tanken graves opp. Du kan lese mer om dette på Trondheim kommunes nettside om bygging og graving i forurenset grunn Se forurensningsforskriften Kapittel 2 Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider og Vedlegg 1 Normverdier. Se spesielt § 2-6 i forurensningsforskriften om kravene til tiltaksplan. Forvaltningslove

Forurenset grunn - Skal du bygge, rive eller endre? - Oslo

Det legges opp til følgende tiltaksplan i perioden 2018-2023 for å begrense støyproblemene langs veg i Region midt: Tiltak etter innendørskrav i forurensningsforskriften Forurensningsforskriften setter krav om gjennomføring av fasadetiltak på spesielt støyutsatte boliger langs veg med innendørs støynivå over 42 dB Ved planlegging av byggverk skal det undersøkes om det finnes forurenset grunn. Det skal være tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig forurensningsforskriften § 2-6 utarbeides en tiltaksplan som godkjennes av kommunen før bygging eller graving kan starte. Tiltaksplanen sendes sammen med eventuell søknad om terrenginngrep, jf Tiltaksplan Er det forurensninger i grunnen skal det utarbeides en tiltaksplan. Krav til innhold i denne er definert i forurensningsforskriften. Tiltaksplanen skal sikre. ønsket miljøkvalitet, at anleggsarbeidet ikke fører til forurensning og; at disponering av forurensede masser er forsvarlig; Send tiltaksplanen til kommunen for godkjenning Prisliste D Gebyr etter pbl (2020) - D6 Gebyr etter forurensningsforskriften Detaljer Publisert 01. januar 2020 01. januar 2020 Sist oppdatert 07. juli 2020 07. juli 2020. Artikkelindeks. Prisliste D Gebyr etter pbl (2020) Behandling av tiltaksplan etter forurensningsloven § 52, a - per. stykk: 7 656 . D8 Priser på kartsalg, kopiering,. Se forurensningsforskriften Kapittel 2 Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider og Vedlegg 1 Normverdier. Se spesielt § 2-6 i forurensningsforskriften om kravene til tiltaksplan. Praktiske opplysninger; Veiledning - hvordan få utført eller motta tjeneste

§ 9-3. Forurensning i grunnen - Direktoratet for byggkvalite

forurensningsforskriften § 39-4 en kostnad på 70 100,-. Fylkesmannen har vurdert ressursbruken knyttet til saksbehandlingen og kommet frem til at det er riktig å redusere gebyret til sats 5 og vedtar et gebyr på kr 50 900,-. Hjemmel for vedtaket er forurensningsforskriften § 39-3, jf. § 39-4 forurensningsforskriften utarbeides en tiltaksplan før det kan graves i eller bygges på massene. Dette brevet er å betrakte som en tiltaksplan og inneholder bl.a. en oversikt over hvilke undersøkelser som er utført, en enkel risikovurdering og en beskrivelse av hvordan massene vil bli håndtert bygge- og gravearbeider, jamfør kapittel 2 i forurensningsforskriften. § 2-2. Gebyr for saksbehandling og kontroll Det skal betales engangsgebyr for saksbehandling og for kontroll ved søknad om godkjenning av tiltaksplan. Gebyrene dekker kommunens saksbehandling samt kommunens kontroll- og oppfølgingsoppgaver i etterkant Tiltaksplan for forurenset grunn Dilling-Såstad Del II Foreslåtte normverdier for PAH-forbindelser og Rambøll Swecos forslag til justering a Se forurensningsforskriften Kapittel 2 Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider og Vedlegg 1 Normverdie Tiltaksplan spredte avløp ble utarbeidet på bakgrunn av miljømålene i vannforskriften og regional vannforvaltningsplan, men det er forurensningsforskriften som stiller krav om hvordan kommunen skal utøve sin myndighet over spredte avløpsanlegg. Tiltaksplan spredte avløp er utarbeidet i samarbeid mellom kommunene i vannområdet

Forurensningsloven - regjeringen

Bygging og graving i forurenset grunn - Trondheim kommun

Ved påvist forurensing i grunnen skal det i henhold til forurensningsforskriften utarbeides tiltaksplan for terrenginngrepet. Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn Arkitektu Se forurensningsforskriften Kapittel 2 Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider og Vedlegg 1 Normverdier. Se spesielt § 2-6 i forurensningsforskriften om kravene til tiltaksplan. Kontakt oss. Bjørn Tore Bækken. Ansvarlig enhet. Forvaltning og teknisk drift. Utførende enhet. Plan- og miljøavdelingen. Relasjonslenker jf. forurensningsforskriften §§ 39-3 og 39-4. brev Fylkesmannen i Oslo og Viken viser til oversendt tiltaksplan Firesafe AS datert 30.04.2019, samt til fra Firesafe til Lørenskog kommune datert 29.10.2018 hvor det gjøres rede for forurensning i grunn etter kartleggende undersøkelser. alkylstoffe

 • Golfklubber i akershus.
 • Premiere pro zeitlupe.
 • Landstreff stavanger 2018.
 • Sjov pengegave bryllup.
 • My brother bear full movie.
 • Utplasserte kryssord.
 • Marcel heße brief mutter.
 • Enova ansatte.
 • While my guitar gently weeps cover.
 • Jena statistik.
 • Bademiljø feel badekar.
 • Norges blindeforbund intranett.
 • Anglo français de petite vénerie.
 • Hvordan slipe avrettingsmasse.
 • Warnschilder zum ausdrucken kostenlos.
 • Matinfeksjon definisjon.
 • Matthew perry instagram.
 • Ketose pulverdiett.
 • Årshoroskop 2017 heikki vesa.
 • Kule treningsklær dame.
 • Graviditetstest svakt positivt resultat.
 • Brauch hochzeit alt neu blau.
 • Hva betyr det at vi har felles referanserammer.
 • Hella luminator xenon test.
 • Avgrener antenne.
 • Nobivac rl.
 • Vw t6 california youtube.
 • Beijing palace anmeldelse.
 • Liabygda ferjekai.
 • Steam csgo sale.
 • Avent sterilisator bruksanvisning.
 • Yr sevilla.
 • Chiuaua.
 • Ped4040.
 • Pflanzen gegen zombies 3 ps4.
 • Tyst hjärninfarkt.
 • Carport metall mit abstellraum.
 • Polaris spare parts atv.
 • Hms stillas.
 • Tsunami 2004 deutsche familie.
 • Orange herrengasse wiener neustadt.